انتخاب وب سایت
آرایش دروس کارشناسی پرستاری
دانلود  رشته پرستاری ورودی سال93 به بعد
دانلود رشته پرستاری ورودی ماقبل سال93
دانلود سر فصل دروس پرستاری سال 93 به بعد
دانلود سرفصل دروس پرستاری ماقبل سال 93

 

نام کارگاه

نیمسال مربوطه

مهارت های ارتباطی با مددجو و خانواده

اول

کنترل عفونت

دوم

ایمنی مددجو

سوم

مهارتهای زندگی

چهارم

اخلاق حرفه ای

پنجم