انتخاب وب سایت

مدیریت گروه رشته پرستاری این واحد دانشگاهی از سال 1392 به عهده خانم سیده مولود رسولی می باشد.