انتخاب وب سایت

اهداف تشکیل هسته توسعه آموزش در دانشکده:

1- تمرکز زدایی در تصمیم سازی های آموزشی
2- زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه آموزشی
3- افزایش کیفیت (روایی و پایایی) ارزشیابی های آموزشی
4- بهبودو توسعه در پژوهش‌های آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، آموزش‌ اساتید وآموزش مداوم دردانشکده. 
5- برخورداری مدیریت دانشکده از مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که به عنوان مشاوریـن و «حافظه آموزشی» به تصمیم گیریهای مناسب تر کمک کنند.
6- همگانی شدن و ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر تدریس دردانشکده
7- پیشگیری از موازی‌کاری‌ها در دانشکده و استفاده بهینه از وقت اعضای هیأت علمی علاقه‌مند به توسعه و بهبود کیفیت آساختار