انتخاب وب سایت

CSLC با فراهم آوردن وسایل کمک آموزشی، معاینة فیزیکی و مدلها، فرصتی ایجاد می کند تا دانشجویان علوم پزشکی در محیطی آرام، کنترل و هدایت شده ، مهارتهای تکنیکی و ارتباطی را قبل از ورود به عرصة بالینی فراگیرند. در واقع CSLC  می خواهد یادگیری هنر پزشکی را برای دانشجو تسهیل کند تا او برای اولین برخورد با بیمار آماده شود. CSLC می تواند به عنوان پلی بین کلاسهای تئوری و عرصه بالینی عمل کند. یادگیری مهارتها به دور از محیط های واقعی، یک تجربة خالی از استرس و لذت بخش برای دانشجویان است و آمادگی لازم برای تجربه بالینی در بیمارستان و جامعه را فراهم می نماید.

اهداف مرکز مهارتهای بالینی

 •  ارتقاء مهارتهای بالینی
 •  ارتقاء مهارت های ارتباطی
 • ارتقاء مهارتهای تفکر انتقادی و کار گروهی
 • ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم
 • ارتقاء شیوه های ارزشیابی بالینی
 • انجام پژوهش ها مرتبط با فعالیت های فوق
 • توسعه امکانات خدمات آموزشی مرکز متناسب با نیازهای جامعه

مزایای آموزش مهارت های بالینی در یک مرکز مهارت های بالینی

 • مکان تکرار انجام مهارت در محیط امن و بدون استرس وجود دارد.
 • آموزش در مرکز مهارتها وابسته به بیمار نیست.
 • امکان یادگیری استاندارد تکنیک های انجام مهارت برای دانشجویان وجود دارد.
 • امکان ارزشیابی انجام مهارت ها و ارائه بازخورد مستقیم به دانشجویان وجود دارد.
 • با یادگیری صحیح و کامل انجام مهارت در مراکز آموزش مهارتهای بالینی احتمال بروز خطاهای پزشکی در رساندن صدمه به بیمار از طرف دانشجویان کاهش می یابد.