انتخاب وب سایت

 

کل

لاتین

فارسی

کتابخانه پرستاری و مامایی مسجدسلیمان

150

50

100

عنوان مرجع

560

160

400

تعداد جلد مرجع

2823

483

2340

عنوان غیر مرجع

10565

555

10010

تعداد جلد غیر مرجع

 

تعداد کل کتابها :11125

تعداد عنوان کتابها :2973