اساتید و اعضای هیات علمی

1- سیده مولود رسولی  
2- مرضیه سلیمانی نژاد  
3-اعظم خدری  
4-فاطمه عباسی راکی  
5- محمدرضا صفار