مدیرگروه

مدیریت گروه پرستاری از سال1393 به عهده خانم مولود رسولی می باشد.

آدرس ایمیل: Rasoulinurse88@yahoo.com