گروه مامایی

برنامه هفتگی دانشجویان ترم اول

         دانلود        

برنامه هفتگی دانشجویان ترم سوم

دانلود

برنامه هفتگی دانشجویان ترم چهارم

دانلود

برنامه هفتگی دانشجویان ترم پنجم

دانلود

برنامه هفتگی دانشجویان ترم ششم

دانلود