اهداف

اهداف دفتر توسعه آموزش عبارتند از:

- تمرکززدایی از تصمیم سازی های آموزشی
- زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه آموزش
- اعتباربخشی ارزشیابی های آموزشی
- بهبود و توسعه پژوهش‌های آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، آموزش‌ اساتید و آموزش مداوم دردانشکده. 
- برخورداری مدیریت دانشکده از مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که به عنوان مشاوریـن و «حافظه آموزشی» به تصمیم گیری های مناسب تر کمک کنند.
- ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر آموزش
- پیشگیری از موازی‌کاری‌ها در دانشکده و استفاده بهینه از وقت اعضای هیأت علمی