کمیته ها

در حال حاضر سه کمیته زیرمجموعه این دفتر فعال است:

  • کمیته برنامه ریزی درسی
  • کمیته توانمندسازی اعضای هیئت علمی
  • کمیته مشورتی دانشجویی