برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 94

برنامه ترم چهار دانلود
برنامه ترم پنج دانلود
برنامه ترم شش دانلود
برنامه ترم هفت دانلود
برنامه ترم هشت دانلود

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد مسجدسلیمان در نیمسال دوم ( 1395- 1394 )

نیمسال دوم مامایی  ( 1395- 1394 )
ردیف برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی دانلود
1

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی، ترم دوم  ورودی مهر 94

کارآموزی اصول و فنون و روش کار در اتاق عمل

2

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی، ترم چهارم ورودی 93

کارآموزی بارداری طبیعی

3

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی، ترم چهارم ورودی 93

کارآموزی نوزادان

4

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی، ترم پنجم ورودی 92

کارآموزی بهداشت  مادر و کودک

5

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی، ترم پنجم ورودی 92

کارآموزی زایمان طبیعی

6

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی، ترم پنجم ورودی 92

کارآموزی بیماریهای کودکان

7

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی، ترم 6 ورودی 92

کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

8