طرح درس کارآموزی ها

طرح درس کارآموزی مامایی

ردیف

نام طرح درس

دانلود

1                                طرح طرح درس بالینی       
                                   
2 طرح درس بارداری طبیعی ( کار آموزی)
3 طرح درس کارآموزی بارداری و زایمان در عرصه
4 طرح درس زایمان طبیعی ( کار آموزی) 
5 طرح درس بیماریهای زنان ( کار آموزی)
6 طرح درس بیماریهای کودکان ( کار آموزی)
7 طرح درس کارآموزی نوزادان
8 طرح درس کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری
9 طرح درس مدیریت مامایی