مراکز آموزشی - درمانی

بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان دارای 194 تخت خواب و 154 تخت فعال که در سال 1393 در محل جدید خود با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان و  آموزش پزشکی افتتاح گردید. این بیمارستان جزء بزرگترین و استانداردترین بیمارستانهای استان برگزیده شده است ،و دارای بخشهای اورژانس ،درمانگاههای تخصصی،داخلی مردان و زنان ،جراحی ،اتاق عمل icu ،ccu ، زایشگاه ،اطفال و نوزدان و دیالیز می باشد.

بر اساس قراردادهای مابین دانشگاه آزاداسلامی واجد مسجدسلیمان و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان  ،دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی برای گذراندن دوره های کارآموزی و کارآموزی در عرصه از بخش های فوق استفاده می کنند.